סימולטור האפקטיביות של מידות

הכלי שלפניכם הוא כלי דיגיטלי חינמי להערכה עצמית של האפקטיביות הארגונית שלכם, בהתאם לפרמטרים הנבחנים ע"י ארגון מידות בתהליך תו מידות לאפקטיביות.

הכלי מחולק ל5 אשכולות מרכזיים. כל אשכול מורכב ממספר אינדיקטורים ולכל אינדיקטור שאלה נפרדת (סה"כ 22 שאלות). בכל שאלה עליכם לבחור את ההיגד המתאר בצורה הטוב ביותר את ארגונכם.

התוצאה היא אחד מ-3 ציונים אפשריים:
משביע רצון /
באופן חלקי / טעון שיפור – המתקבלים ברמת אינדיקטור ומשתקללים כלפי מעלה ברמת האשכול וגם ברמה ארגונית כללית.

המשקלות של האינדיקטורים אינם זהים, ומדרג הציונים המשוקלל המתקבל הינו ראוי לשבח / מצוין / טוב מאוד / טוב / כמעט טוב / נמוך / נדרש שיפור. האשכולות משוקללים כלפי מעלה לציון ארגוני ע"פ אותו מדרג, בהתאם ליחס הבא:

15%

25%

30%

12%

18%

תכנון: תיאוריית השינוי

האם קיימת בארגון חשיבה לטווח רחוק ריאלית ובת השגה המתייחסת לשינוי החברתי שהארגון רוצה להשיג עבור קהל היעד שלו? האם קיימת בארגון הכרה בדרך הפעולה הנבחרת למימוש החזון והבנה מעמיקה בעניין האופן שבו פעולות הארגון יביאו להשגת שינוי זה - "כיצד מגיעים מנקודה A ל-B"?

תכנון: תכנון לטווח ארוך

האם קיים בארגון תכנון לטווח ארוך לשנים הבאות, הבא לידי ביטוי בתכנית כתובה או בניסוח מטרות ברורות ובאופן הפעולה המתוכנן להשגתן?

תכנון: תכניות עבודה

האם קיימת תכנית עבודה איכותית לארגון כולו ולמחלקות השונות, אשר מנחה את העובדים הכוללות: יעדים מדידים, לוח זמנים, אבני דרך לביצוע והטלת אחריות למימוש המשימות?

ביצוע: ביצוע בפועל

מהם ההישגים המשמעותיים של הארגון בשנים האחרונות, והאם הארגון עמד ביעדים שהציב לעצמו?

ביצוע: מעקב אחר ביצוע התכניות

האם מתקיים בארגון מעקב שוטף אחר ביצוע תכניות הארגון בהשוואה למה שתוכנן?

ביצוע: מקצועיות כח אדם

איזה רקע וניסיון מקצועי יש לאנשים אשר נוטלים חלק בפרויקט הליבה של הארגון? מהם תהליכי ההכשרה שעוברים עובדי/מתנדבי הארגון?

ביצוע: מינוף השפעה

האם הארגון מקיים שיתופי פעולה משמעותיים המסייעים לו בקידום החזון או בהפצת הפעילות?

מדידה: מדדים להצלחה

האם קיימים בארגון מדדי הצלחה ארגוניים הנוגעים לתוצאות החברתיות שהוא מבקש להשיג ואשר מכווינים את הפעילות השוטפת?

הסבר נוסף אודות השאלה

*ללא מדידה והערכה של פעילות הארגון לא ניתן לדעת אם הוא מצליח להביא לתוצאות ולהשפעה הרצויה. השלב הראשון בתהליך זה הוא קביעת המדדים הרלבנטיים להצלחת הארגון. להבחנה בין מדדי תפוקות לתוצאות ראו בהסבר המופיע בשאלות הבאות.

הסבר נוסף אודות השאלה

*ללא מדידה והערכה של פעילות הארגון לא ניתן לדעת אם הוא מצליח להביא לתוצאות ולהשפעה הרצויה. השלב הראשון בתהליך זה הוא קביעת המדדים הרלבנטיים להצלחת הארגון. להבחנה בין מדדי תפוקות לתוצאות ראו בהסבר המופיע בשאלות הבאות.

מדידה: מדידת תפוקות

כיצד ובאיזו תדירות אתם מודדים את תפוקות הפעילות?

הסבר נוסף אודות השאלה

*תפוקות הן התוצרים הישירים של פעילות הארגון. הן יכולות להיות קשורות לפעילות הספציפית שלו (כמו חוגים לילדים, מסמכי מדיניות, סדנאות למניעת שימוש בסמים או אזכורים של הארגון בתקשורת) או תפוקות כלליות יותר הקיימות בכל ארגון (כמו ישיבות צוות, פגישות עם גורמים חיצוניים, אירועי הסברה וגיוס כספים ועוד).

הסבר נוסף אודות השאלה

*תפוקות הן התוצרים הישירים של פעילות הארגון. הן יכולות להיות קשורות לפעילות הספציפית שלו (כמו חוגים לילדים, מסמכי מדיניות, סדנאות למניעת שימוש בסמים או אזכורים של הארגון בתקשורת) או תפוקות כלליות יותר הקיימות בכל ארגון (כמו ישיבות צוות, פגישות עם גורמים חיצוניים, אירועי הסברה וגיוס כספים ועוד).

מדידה: מדידת תוצאות

כיצד ובאיזו תדירות אתם מודדים את תוצאות הפעילות?

הסבר נוסף אודות השאלה

* התוצאות יכולות להיות שינוי בעמדות או בהתנהגות המוטבים שקיבלו שירות מהארגון, שינוי בדפוסים חברתיים, שינוי במדיניות ממשלתית המתבטא בחקיקת חוק או הפניית תקציבים, העלאת המודעות בציבור לנושא מסוים ועוד.

הסבר נוסף אודות השאלה

* התוצאות יכולות להיות שינוי בעמדות או בהתנהגות המוטבים שקיבלו שירות מהארגון, שינוי בדפוסים חברתיים, שינוי במדיניות ממשלתית המתבטא בחקיקת חוק או הפניית תקציבים, העלאת המודעות בציבור לנושא מסוים ועוד.

מדידה: תהליכי שיפור והפקת לקחים

אילו תהליכי הפקת לקחים קיימים בארגון? באיזו תדירות הם מתבצעים?

מנהיגות: ועד מנהל - מעורב ומוביל

באיזו מידה הוועד מתווה מדיניות, דן בסוגיות בעלות השלכות לטווח הארוך (אם בישיבות הרשמיות ואם מחוצה להן), ושותף בתהליכי קבלת ההחלטות האסטרטגיות? האם תדירות הישיבות ורמת הנוכחות בהן מאפשרות לוועד להיות מעורב בנעשה בארגון ולהוביל אותו?

מנהיגות: ועד מנהל - גורם מבקר ומפקח

האם הוועד המנהל מהווה גוף מבקר ומפקח על פעילות העמותה?

מנהיגות: מנכ"ל/ית

באיזו מידה המנכ"ל/ית מוביל את הארגון למימוש ייעודו באמצעות הנעת עובדי הארגון והובלת תהליכים פנימיים וחיצוניים?

כספים: גיוון מקורות ההכנסה

מה מידת הגיוון של מקורות ההכנסה של הארגון?

כספים: מחויבות עתידית של מממנים

לאיזה אחוז מההכנסות של השנה הנוכחית יש רמת וודאות גבוהה להמשך המימון בשנה הבאה?

כספים: גירעון בשלוש השנים האחרונות

האם היה לארגון גירעון בשלוש השנים האחרונות?

כספים: אורך נשימה

מהו משך הזמן, בחודשים, שבו הארגון יכול להמשיך ולפעול ללא הכנסות נוספות?

הסבר נוסף אודות השאלה

*אורך נשימה – מספר החודשים שבהם יוכל הארגון להמשיך לפעול בהסתמך על הנכסים הקיימים שלו אילו לא היו מתקבלות כלל הכנסות חדשות.

הסבר נוסף אודות השאלה

*אורך נשימה – מספר החודשים שבהם יוכל הארגון להמשיך לפעול בהסתמך על הנכסים הקיימים שלו אילו לא היו מתקבלות כלל הכנסות חדשות.

כספים: יחס שוטף

באיזו מידה הארגון מסוגל, נכון להיום, לעמוד בהתחייבויותיו לחצי השנה הקרובה?

הסבר נוסף אודות השאלה

*יחס שוטף – היחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות. כאשר הנכסים גדולים מההתחייבויות, לארגון יש סיכוי טוב להצליח לפרוע את התחייבויותיו בטווח הזמן הקצר.

הסבר נוסף אודות השאלה

*יחס שוטף – היחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות. כאשר הנכסים גדולים מההתחייבויות, לארגון יש סיכוי טוב להצליח לפרוע את התחייבויותיו בטווח הזמן הקצר.

כספים: ניהול תזרים

האם מתקיים מעקב שוטף על מצב התזרים? האם הארגון חווה או צופה קשיים תזרימיים כלשהם?

כספים: ניהול תקציב

האם הארגון פועל לפי תקציב מפורט ומקיים מעקב שוטף על ניצולו?

תהליך זה אינו מהווה דירוג רשמי של מידות ואינו תחליף לתהליך תו מידות לאפקטיביות. כלי זה
פותח ככלי לשיפור עצמי עבור ארגונים חברתיים במטרה לאפשר בחינה פשוטה וזריזה של
התהליכים הניהוליים המרכזיים בארגון, על בסיס הידע והמתודולוגיה הקיימים במידות.

אז בואו נתחיל במספר פרטים כלליים:

אנו מודים לחברת מגדל על הסיוע במימון פיתוח הכלי